Regulamin

REGULAMIN PORTALU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Rafał Kupiński i Marcin Faszczewski, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki prawa cywilnego pod nazwą iAutomatyka Rafał Kupiński, Marcin Faszczewski z siedzibą w Białymstoku, ul. Fabryczna 24/3, NIP: 5423265091, Regon: 366263405, e-mail: kontakt@kursyautomatyki.pl, zwani dalej łącznie „Organizatorem”, oświadczają, iż za pośrednictwem tego Portalu udzielają sublicencji na korzystanie z kursów on-line związanych z automatyką przemysłową, robotyką, elektryką, i innymi, pokrewnymi powyższym dziedzinami wiedzy i techniki.

1.2. Kursy dostępne na Portalu przeznaczone są dla użytkowników mających wiedzę i doświadczenie w powyższych dziedzinach, przyjmujących odpowiedzialność za skutki wynikające z prób powtarzania ćwiczeń z kursów.

1.3. Portal działa na czas nieokreślony, tj. do jego zamknięcia przez Organizatora.

1.4. Portal jest organizowany z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, według prawa polskiego.

1.5. Głównym celem działania Portalu jest sprzedaż sublicencji do odtwarzania materiałów video i materiałów w formie tekstu zawierających materiały informacyjne, instruktażowe, edukacyjne lub szkoleniowe z zakresów podanych w pkt. 1.1., zwane dalej łącznie ,,Kursami”.

1.6. Organizator jest sprzedawcą sublicencji do Kursów i posiada do nich autorskie prawa majątkowe, nie ponosząc odpowiedzialności za ich treść, poprawność techniczną, kompletność, skutki zastosowania się lub próby powtórzenia przez korzystających z Kursów, tj. korzystający z nich czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, do wybranych przez siebie celów.

1.7. Sublicencje na Kursy sprzedawane są aktualnych cenach określanych przez Organizatora, dostępnych na Portalu. Korzystający z Kursu otrzymuje dostęp do niego po otrzymaniu przez Organizatora potwierdzenia zapłaty ceny za sublicencję do wybranego Kursu.

1.8. Ceny za sublicencje na Kursy są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażane w złotych polskich.

II. REJESTRACJA NA PORTALU

2.1. Sublicencje na Kursy mogą nabywać osoby fizyczne (konsument, przedsiębiorca a od dnia 1 stycznia 2021 r. osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), które zarejestrują się na Portalu zakładając swoje unikalne konto, i zaakceptują warunki korzystania z Portalu.

2.2. Uczestnik zakładając swoje unikalne konto na Portalu podaje: imię, nazwę użytkownika, adres e-mail, a także świadomie, odrębnie wyrażone przez niego zgody niezbędne do świadczenia usług przez Organizatora, wymagane w danym czasie.

2.3. Organizator zastrzega sobie prawo niezarejestrowania na Portalu lub wykluczenia z niego osób, które: podały nieprawdziwe lub niekompletne dane, co uniemożliwia świadczenie na ich rzecz usług; lub które nie wywiązują się ze zobowiązań wobec Organizatora; lub naruszają zasady korzystania z Portalu.

2.4. Po dokonaniu pełnej rejestracji na Portalu, o której mowa w pkt. 2.1. – 2.3., generowane jest indywidualne konto Uczestnika, który może korzystać ze wszystkich funkcjonalności Portalu, zaś Organizator wyśle do Uczestnika wiadomość pocztą elektroniczną (e-mail) na podany przez Uczestnika adres e-mail, potwierdzający zawarcie umowy na odległość o treści odpowiadającej niniejszemu Regulaminowi Portalu.

2.5. W e-mailu, o którym mowa w pkt. 2.4., znajdować się będą informacje przydatne w korzystaniu z Portalu, tj. w szczególności: link do logowania, inne, oferowane w danym czasie przez Organizatora.

2.6. Uczestnik ma dostęp do swojego konta w oparciu o login (adres e-mail) i hasło, na które zostało one aktywowane. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania w poufności tych danych oraz zabezpieczenia ich przed dostępem osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki posłużenia się przez osoby nieuprawnione danymi Uczestnika wynikające z niedopełnienia obowiązku zachowania poufności zgodnie ze zdaniem poprzedzającym.

2.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika podczas aktywacji konta na Portalu błędnych lub niepełnych danych.

2.8. Uczestnik może w każdym czasie dokonać zmiany hasła w taki sposób, że podając obecne hasło wprowadza nowe hasło, zatwierdzając taką zmianę nowym hasłem.

2.9. Jeżeli Uczestnik zapomniał hasła do konta, może skorzystać z opcji „Zapomniałem/am hasło” znajdującej się na stronie logowania. W takim wypadku podaje adres e-mail, na które wysyłany jest przez Organizatora link do zmiany hasła na nowe.

2.10. Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych oraz innych komunikatów związanych z działaniem Portalu (tj. np. o promocjach, wydarzeniach, zaproszeniach do badań, wysłaniu ankiet, inne).

III. ZASADY NABYWANIA SUBLICENCJI

3.1. W przypadku, jeżeli Uczestnik ma wolę kupna sublicencji do Kursu lub dołączeniu na Kurs bezpłatny z wykazu dostępnego na odpowiedniej podstronie Portalu, wybiera opcję zakupu sublicencji lub dołączenia do niego i postępuje zgodnie z kolejnymi etapami zmierzającymi do zawarcia umowy o sublicencję z Organizatorem, i zapłaty za nią lub odpowiednio jeśli mowa o Kursach bezpłatnych, zapisu do wiadomości e-mail czyli Newslettera (jeśli Użytkownik chce dołączyć do kursu bezpłatnego jest zobowiązany zapisać się uprzednio do Newslettera).

3.2. Płatność można dokonać poprzez Przelewy24 lub kartę płatniczą. W przypadku wyboru formy płatności Przelewy24, płatność obsługiwana jest przez operatora – DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań NIP 781-173-38-52, REGON 634509164. W przypadku wyboru formy płatności kartami płatniczymi, płatność jest obsługiwana przez operatora PayPro S.A., ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068.

3.3. Po dokonaniu zapłaty całej ceny za sublicencję, Organizator udostępnia Uczestnikowi wybrany i zakupiony przez niego kurs na portalu po zalogowaniu się na swoje konto. Również po dołączeniu do Kursu Bezpłatnego po uprzednim zapisaniu się do Newslettera, Organizator udostępnia Uczestnikowi wybrany przez niego kurs bezpłatny na portalu po zalogowaniu się na swoje konto.

3.4. Zawierając umowę kupna sublicencji do danego Kursu zgodnie z pkt. 3.1. i 3.2. wyżej, Organizator udziela Uczestnikowi:

 1. a) niewyłącznej,
 2. b) nieprzenoszonej,
 3. c) odpłatnej,
 4. d) nieograniczonej terytorialnie,
 5. e) na czas działania Portalu bądź na czas na jaki dany kurs zostaje udostępniony w zależności od informacji zawartej przy danym kursie,

sublicencji na korzystanie z danego Kursu.

3.5. Dołączając do kursu bezpłatnego Organizator udziela Uczestnikowi:

 1. a) niewyłącznej,
 2. b) nieprzenoszonej,
 3. c) nieodpłatnej,
 4. d) nieograniczonej terytorialnie,
 5. e) na czas minimum 3 miesięcy,

sublicencji na korzystanie z danego Kursu.

IV. NEWSLETTER

4.1. Każdy użytkownik portalu może zapisać się do Newslettera (otrzymywanie wiadomości e-mail) na portalu.

4.2. Można zapisać się na otrzymywanie wiadomości e-mail w kilku miejscach na portalu. m.in. przy zapisie na bezpłatny kurs, przy zapisie na uczestnictwo w Webinarze, przy formularzach dostępnych na Landing Page’ach odnoście świadczonych usług przez Administratora oraz na formularzach dedykowanych do zapisu do Newslettera na portalu.

4.3. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przy zapisie na otrzymywanie wiadomości e-mail (Newsletter) dostępne jest w polityce prywatności pod adresem: https://kursyautomatyki.pl/polityka-prywatnosci/.

V. UCZESTNICTWO W WEBINARZE

4.1. Każdy użytkownik portalu może zapisać się i uczestniczyć w Webinarze jeśli zostały wolne miejsca (w razie gdyby Webinar miał ograniczoną ilość miejsc dla uczestników).

4.2. Administrator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia użytkownika do Webinaru jeśli narusza on regulamin lub interes Administratora i działa na jego niekorzyść.

4.3. Aby zapisać i uczestniczyć w Webinarze trzeba uprzednio wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości e -mail (Newsletter) co wiąże się z z zapisem do Newslettera.

4.4. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przy zapisie i chęci uczestniczenia w Webinarze dostępne jest w polityce prywatności pod adresem: https://kursyautomatyki.pl/polityka-prywatnosci/.

VI.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

46.1. Reklamacje co do działania Portalu lub Kursów powinny być zgłaszane mailowo na adres kontakt@kursyautomatyki.pl w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.

6.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom. W zakresie usługi świadczonych w ramach Portalu, Organizator ponosi odpowiedzialność do wartości wynagrodzenia otrzymanego za sublicencje sprzedane reklamującemu Uczestnikowi.

6.3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres email podany przy rejestracji na Portalu, opis i wskazanie przyczyn reklamacji.

6.4. Dokonanie reklamacji niespełniającej wymagań art. 4.1. – 4.3. nie pozbawia Uczestnika prawa dochodzenia swoich roszczeń na zasadach ogólnych, wynikających z obowiązujących przepisów.

6.5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów.

6.6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

6.7. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony pocztą elektroniczną. Uczestnikowi, który nie zgadza się z decyzją Organizatora w sprawie reklamacji, przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.

VII. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

7.1. W ramach Portalu Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak:

 1. udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Portalu;
 2. umożliwianie Uczestnikom rejestrowania się na Portalu za pośrednictwem jego strony internetowej;
 3. prowadzenie i udostępnianie indywidualnych kont Uczestników na Portalu;
 4. umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami za pośrednictwem poczty elektronicznej, na znane Stronom adresy tej poczty,
 5. możliwość kupna sublicencji na Kursy.

7.2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (zwana dalej ,,Umową”) zostaje zawarta z chwilą aktywacji przez Uczestnika konta na Portalu.

7.3. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Portalu i osiągania jego celów biznesowych.

7.4. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony, przy czym:

 1. Uczestnik, będący konsumentem, a także od dnia 1 stycznia 2021r. osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Portalu, nadając do Organizatora oświadczenie w tym zakresie na załączonym druku formularza – załącznik nr 1 do Regulaminu. Organizator zamyka konto takiego Uczestnika do 14 dni roboczych po otrzymaniu kompletnego formularza i weryfikacji danych Uczestnika,
 2. Uczestnik, będący konsumentem, a także od dnia 1 stycznia 2021r. osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może w terminie 14 dni od zawarcia umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny; oświadczenie o odstąpieniu Uczestnik może złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Uczestnik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy również w innej formie.

7.5. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie przez Uczestnika dostępu do Internetu, przeglądarki internetowej i innych niezbędnych urządzeń do łączenia się z Internetem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia z korzystania przez Uczestnika z Portalu spowodowane nieodpowiednimi narzędziami technicznymi do jego odbioru.

7.6. Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem strony internetowej Portalu treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających, itp.

7.7. Korzystanie z usług elektronicznych na Portalu może wiązać się z zagrożeniem po stronie Uczestnika, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp.

7.8. W celu uniknięcia zagrożeń, o których mowa w ust. 5.7 powyżej, Uczestnik powinien zaopatrzyć się w sprzęt, który wykorzystuje przy podłączaniu się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.

7.9. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej.

7.10. Organizator informuje, że system informatyczny Portalu może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych, informacyjnych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika, co może skutkować nieprawidłowym działaniem niektórych funkcji serwisów internetowych i systemu.

7.11. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.12. W załączniku nr 2 do Regulaminu Organizator podaje informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.

VIII. ZAKOŃCZENIE DZIAŁANIA PORTALU I ZMIANY REGULAMINU

8.1. Organizator może w każdym czasie zakończyć działanie Portalu i wypowiedzieć umowę zawartą z Uczestnikiem, zapewniając odpowiedni termin na realizację praw Uczestników wynikających z niniejszego Regulaminu. Zakończenie działania Portalu może nastąpić w przypadkach: zmiany planów biznesowych Organizatora, lub braku oczekiwanych rezultatów, lub zbyt małej liczby Uczestników, lub nadmiernych kosztów funkcjonowania, lub nierentowności działalności komercyjnej prowadzonej za pośrednictwem Portalu.

8.2. Ponadto Organizator może rozwiązać umowę z danym Uczestnikiem za zachowaniem 14-dniowego dniowego okresu wypowiedzenia, albo bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu i zawartych umów sublicencyjnych do Kursów.

8.3. O zakończeniu działania Portalu i tym samym wypowiedzeniu umowy Organizator poinformuje Uczestnika z co  najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Każdy Uczestnik mający konto na Portalu zostanie poinformowany o jego zakończeniu za pomocą informacji e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika.

8.4. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu, przy czym o każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Uczestnika z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem e-mail. Zmiany mogą następować w szczególności, w celu zwiększenia atrakcyjności działania Portalu dla Uczestników, a także gdy zmiana Regulaminu będzie wymagana na skutek zmiany obowiązujących przepisów prawa. Każda zmiana Regulaminu  będzie sygnalizowana Uczestnikowi z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości nadanej pocztą elektroniczną na adres podany przez Uczestnika. W przypadku, jeżeli Uczestnik nie zgadza się na zmiany Regulaminu i w działaniu Portalu, może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu zawartej z Organizatorem Umowy, za 7-dniowym wypowiedzeniem.

IX. DANE OSOBOWE

Dane Uczestników korzystających z Portalu będą zbierane i przetwarzane na zasadach określonych w Polityce prywatności Organizatora, dostępnej pod adresem: https://kursyautomatyki.pl/polityka-prywatnosci/

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w siedzibie Organizatora i na stronie www https://kursyautomatyki.pl/regulamin/ z możliwością pobrania lub wydrukowania.

10.2. Zasady działania Portalu określa w sposób wiążący i pełny Regulamin. Materiały promocyjno-reklamowe mają charakter pomocniczy i informacyjny.

10.3. Organizator nie ma wpływu na koszty, jakie ponosi Uczestnik komunikując się z Organizatorem; co do zasady są to koszty połączenia internetowego lub telefonicznego ponoszonego przez Uczestnika wg warunków, na jakich korzysta z sieci Internet lub telefonu.

10.4.Organizator informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, tj. Uczestnik może skorzystać z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, działających na podstawie – w szczególności – art. 37 – 46 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Aby uzyskać kontakt do właściwego miejscowo rzecznika konsumenta, można zasięgnąć informacji we właściwym sobie urzędzie miasta (lub gminy), lub wpisać w wyszukiwarce internetowej hasło: ,,rzecznik konsumentów xx”, gdzie pod ,,xx” należy podstawić miasto lub gminę, w której znajduje się konsument.

10.5. Organizator oświadcza, iż zawierając umowy na odległość udziela informacji zawartych w Regulaminie w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość – tj. zamieszczając na stronie internetowej, w sposób czytelny i wyrażony prostym językiem.

10.6. Organizator w Regulaminie i przed zawarciem umowy z Uczestnikiem udzielił mu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z Portalu, w tym potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących Kursów. Organizator informuje, iż nie ma dodatkowych dokumentów, instrukcji ani wyjaśnień dotyczących korzystania z Kursów do wydania łącznie z nimi.

10.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z korzystania z Portalu Uczestnika, który w sposób istotny narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, co nie wyłącza uprawnień Uczestnika wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.

10.8. Organizator nie wyraża zgody na rozstrzyganie sporów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

 

 

Załącznik nr 1 Regulaminu Portalu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–      Adresat: …

–      Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa na stronie internetowej www…

–      Imię i nazwisko konsumenta(-ów)/osoby fizycznej, do której na podstawie art. 3855 k.c. stosuje się przepisy dotyczące konsumenta: ……………………………………………………….

–      Adres e-mail konsumenta/osoby fizycznej, do której na podstawie art. 3855 k.c. stosuje się przepisy dotyczące konsumenta:

–      Podpis konsumenta(-ów)/osoby fizycznej, do której na podstawie art. 3855 k.c. stosuje się przepisy dotyczące konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
…………………………………………………………………………………………..…

–      Data: ………………………………………………………………………………………..

 

Załącznik nr 2 Regulaminu Portalu

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

Wykaz najczęstszych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną:

 1. próby złamania zabezpieczeń kryptograficznych przekazów w sieciach telekomunikacyjnych,
 2. ryzyko instalacji programów do tzw. sniffingu,
 3. zagrożenie z tytułu piractwa komputerowego,
 4. ryzyko otrzymywania spamu, tj. niezamówionej informacji biznesowej przekazywanej najczęściej siecią Internet lub komórkową,
 5. narażenie na działanie oprogramowania typu spyware,
 6. ryzyko instalacji oprogramowania malware,
 7. ryzyko tzw. phishingu,
 8. ryzyko instalacji tzw. robaków internetowych.