Regulamin

REGULAMIN PORTALU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Rafał Kupiński i Marcin Faszczewski, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki prawa cywilnego pod nazwą iAutomatyka Rafał Kupiński, Marcin Faszczewski z siedzibą w Białymstoku, ul. Fabryczna 24/3, NIP: 5423265091, REGON: 366263405, dalej jako Operator oświadczają, iż za pośrednictwem portalu https://kursyautomatyki.pl/ udostępniają ofertę treści on-line związanych z automatyką przemysłową, robotyką, elektryką i innymi pokrewnymi dziedzinami wiedzy i techniki, w tym materiały tekstowe, video, audio zawierające informacje, instruktaże, treści edukacyjne lub szkoleniowe.
   2. Portal jest prowadzony przez Operatora i działa zgodnie z Regulaminem.
   3. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu dostępnego pod domeną www.kursyautomatyki.pl i składa się na treść zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub usług cyfrowych, reguluje:
    a) rodzaje i zakres Usług świadczonych przez Operatora,z
    b) warunki świadczenia Usług, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Operatora,
    c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o Usługi,
    d) zasady korzystania z Portalu, w tym prawa i obowiązki Operatora i Użytkowników,
    e) tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego świadczenia Usług,
    f) tryb odstąpienia od umowy o świadczenie Usług.
   4. Rozpoczynając korzystanie z Portalu, w tym uzyskując dostęp do Portalu lub Usług, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
   5. Ze względu na charakter, rodzaj i zakres Usług Użytkownicy mogą zostać poproszeni o zapoznanie się z dodatkowymi warunkami dotyczącymi korzystania z danej Usługi lub elementu Usługi oraz o ich zatwierdzenie. Dodatkowe warunki będą zamieszczane w Portalu i dostępne dla Użytkowników oraz zmieniane w sposób analogiczny do udostępnienia i zmiany Regulaminu. Jeśli dodatkowe warunki będą sprzeczne z treścią Regulaminu pierwszeństwo stosowania mają dodatkowe warunki określające zasady korzystania z danej Usługi lub elementu Usługi.
   6. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora

  a) przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z umowy o świadczenie Usług i Regulaminu na osobę trzecią,
  b) ustanowić praw na prawach wynikających z zawartej przez strony umowy.

II. TERMINY UŻYTE W REGULAMINIE

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą, tj. Operatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osoba fizyczna zawierająca z Operatorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Operator – Rafał Kupiński i Marcin Faszczewski, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki prawa cywilnego pod nazwą iAutomatyka Rafał Kupiński, Marcin Faszczewski z siedzibą w Białymstoku, ul. Fabryczna 24/3, NIP: 5423265091, REGON: 366263405, świadczący Usługi, o których mowa w Regulaminie

Portal – portal internetowy Operatora dostępny pod adresem www.kursyautomatyki.pl

Regulamin – niniejszy dokument, zamieszczony pod adresem Portalu www.kursyautomatyki.pl

Treść – treści cyfrowe, w tym kursy on-line, webinary oraz inne materiały tekstowe, video, audio wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, dostępne na Portalu lub dostarczane Użytkownikowi przez Operatora

Usługi – usługi świadczone przez Operatora na rzecz Użytkowników tj. całokształt funkcjonalności Portalu skierowanych do Użytkowników i stanowiących świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz usług o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta

Użytkownik – wyznaczona przez Usługobiorcę osoba fizyczna korzystająca z Usług
i Treści 

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną,zawierająca umowę z Operatorem lub kierująca Użytkowników do korzystania z Usług i Treści, w przypadku Usługobiorcy będącego osobą fizyczną jest on jednocześnie Użytkownikiem 

III. USŁUGI

 1. Operator świadczy za pośrednictwem Portalu następujące Usługi:
  a) uzyskiwanie dostępu do Treści, w tym ich wyszukiwanie i pobieranie,
  b) prowadzenie i udostępnianie indywidualnych kont Użytkowników na Portalu,
  c) umożliwienie Usługobiorcy subskrypcji Newslettera czyli otrzymywanie informacji branżowych I handlowych,
  d) umożliwienie Usługobiorcy przesyłania zapytań do Operatora poprzez formularz kontaktowy.
 2. Usługa, o której mowa w ust. 1 lit. a może mieć charakter odpłatny.
 3. Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem.

IV. REJESTRACJA NA PORTALU

 1. Rejestracja na Portalu wymaga:

a) wypełnienia pól obowiązkowych i wysłania formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem https://kursyautomatyki.pl/profil/?action=register

b) akceptacji Regulaminu oraz polityki prywatności.

2. W procedurze rejestracji Użytkownik:

a) podaje imię i nazwisko, adres email i hasło służące do logowania się do Konta,

b) może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji branżowych oraz informacji handlowych na podany adres e-mail.

V. DANE DOSTĘPU

 1. Użytkownik ma dostęp do swojego konta na Portalu w oparciu o login (adres e-mail) i hasło, które zostało podane przy rejestracji.
 2. Użytkownik może utworzyć dla siebie tylko jedno konto, w przypadku zablokowania lub usunięcia konta zgodnie z Regulaminem Użytkownik nie ma prawa utworzyć kolejnego bez zezwolenia Operatora.
 3. Zabronione jest:
  a) tworzenie kont przez osoby, podmioty, organizacje prowadzące jakąkolwiek działalność sprzeczną z prawem,
  b) podawanie fałszywych danych w procedurze rejestracji, podszywanie się pod inne podmioty lub osoby,
  c) tworzenie konta dla innej osoby bez jej zezwolenia.
 4. W przypadku stwierdzenia, że dany Użytkownik posiada więcej niż jedno konto Operator ma prawo usunąć konto lub konta Użytkownika, które wykraczają poza limit.
 5. Wraz z rejestracją konta Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z Usług i Treści, o których mowa w Regulaminie.
 6. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany hasła w taki sposób, że podając dotychczasowe hasło wprowadza nowe hasło, zatwierdzając taką zmianę nowym hasłem. Jeżeli Użytkownik zapomniał hasła do konta, może skorzystać z opcji „Zapomniałem/am hasła” znajdującej się na stronie logowania. W takim wypadku podaje adres e-mail, na który wysyłany jest link do zmiany hasła na nowe.
 7. Zabronione jest udostępnianie danych dostępu do Konta osobom trzecim, co przede wszystkim oznacza, że z konta Użytkownika, do którego zostanie przydzielona Usługa, może korzystać tylko liczba osób zatwierdzona przez Operatora. Korzystanie z jednego Konta przez większą liczbę osób niż zatwierdzona przez Operatora może skutkować zablokowaniem konta przez Operatora.
 8. Użytkownik jest zobowiązany dbać o rzetelność, prawdziwość i aktualność danych podawanych na potrzeby utrzymania konta. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych lub gdy profil Użytkownika nie jest wypełniony w pełni i działa negatywnie na wizerunek Portalu, Operator ma prawo:
  a) wezwać Użytkownika do poprawienia lub wypełnienia brakujących danych oraz zablokować konto do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji,
  b) w przypadku wątpliwości, co do prawdziwości danych, którymi posługuje się Użytkownik, zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających tożsamość,
  c) w przypadku niespełnienia przez Użytkownika wniosków Operatora o uzupełnienie lub sprostowanie danych – usunąć konto Użytkownika.

 VI. KORZYSTANIE Z TREŚCI

 1. Usługa udostępniania Treści pozwala Użytkownikom na zapoznanie się z Treściami Portalu umieszczanymi przez Operatora.
 2. Operator zastrzega, że Treści udostępniane w ramach Portalu mogą być prezentowane łącznie z reklamami.
 3. Dostęp do niektórych Treści może być odpłatny i dostępny tylko dla zarejestrowanych na Portalu Użytkowników.
 4. Operator udostępnia wyszukiwarkę, pozwalającą na wyszukiwanie Treści według słowa kluczowego.

VII. NEWSLETTER CZYLI OTRZYMYWANIE INFORMACJI BRANŻOWYCH I HANDLOWYCH

 1. Usługa Newsletter pozwala na okresowe przesyłanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail informacji od Operatora, w tym informacji branżowych oraz informacji handlowych.
 2. Zawarcie umowy na świadczenie usługi Newsletter następuje w chwili wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera po uprzednim wskazaniu adresu e-mail oraz imienia. Zapisanie się do Newslettera możliwe jest m.in. podczas rejestracji na Portalu, przy zapisie na kurs, na webinar, przy sprawdzaniu opcji promocyjnej po obejrzeniu video czy za pośrednictwem formularza dedykowanego do zapisu do Newslettera umieszczonego na Portalu.
 3. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Usługobiorca może zrezygnować z Newslettera w każdym czasie poprzez oznaczenie w otrzymanej jako newsletter wiadomości pola rezygnacji z subskrypcji lub przesyłając Operatorowi za pośrednictwem Formularza Kontaktowego lub bezpośrednio na adres e-mail oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera albo o jej wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej.
 5. Jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na przesyłanie mu Newslettera, a chce uzyskać dostęp do Treści może dokonać zakupu Treści, płacąc za nie określoną przez Operatora cenę. Zakup w ten sposób wymaga indywidualnego kontaktu z Operatorem na adres kontakt@kursyautomatyki.pl

VIII. FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. W celu skontaktowania się z Operatorem Usługobiorca może skorzystać z formularza kontaktowego.
 2. Formularz kontaktowy jest usług świadczoną nieodpłatnie.
 3. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy a umowa o jej świadczenie jest zawierana z chwilą rozpoczęcia wypełniania formularza kontaktowego przez Usługobiorcę a ulega zakończeniu z chwilą przesłania Operatorowi formularza kontaktowego albo rezygnacji z jego uzupełniania.

IX. UCZESTNICTWO W KURSIE LUB WEBINARZE

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie lub webinarze jest:

a) dokonanie zgłoszenia uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zamówienia lub drogą mailową na adres: kontakt@kursyautomatyki.pl, 

b) zapisanie się do Newslettera, czyli otrzymywanie informacji branżowych i handlowych, 

c) w przypadku kursów i webinarów odpłatnych uiszczenie opłaty za udział, zgodnej z cennikiem ustalonym przez Operatora.

2. W przypadku ograniczonej liczby miejsc o udziale w kursie lub webinarze decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Czas dostępu do kursu może być ograniczony, o czym Użytkownik jest informowany przy zakupie kursu. 

 1. Operator zastrzega, że:

a)korzystanie z kursu lub webinaru jest przypisane do adresu e-mail Użytkownika,

b)nie ma możliwości zmiany adresu e-mail, o którym mowa pod lit.a, chyba że Usługobiorca wyśle wniosek z prośbą o zmianę do Operatora, a ten zweryfikuje, że zmiana adresu e-mail nie będzie prowadzić do zwiększenia liczby Użytkowników korzystających z kursu lub webinaru zatwierdzonych przez Operatora, co może wymagać przedstawienia stosownych dowodów przez Usługobiorcę.

5. W przypadku zmiany adresu e-mail Użytkownika stary adres jest usuwany z bazy Operatora.

6. W przypadku prób jednoczesnego logowania się z danego adresu e-mail z kilku urządzeń (np. tabletu i laptopa) konto Użytkownika może być zablokowane do czasu wyjaśnienia sytuacji przez Operatora.

 1. Pisemną rezygnację z udziału w kursie lub webinarze należy zgłaszać na adres: kontakt@kursyautomatyki.pl.
 2. Warunki uczestnictwa i korzystania z kursów i webinariów wskazane w ust 1-7 mogą być dostosowywane do indywidualnych potrzeb Usługobiorców i być określane w umowie/regulaminie zawieranym po wypełnieniu zapytania o dostęp i ofertę dostępną na stronie  https://kursyautomatyki.pl/oferta-dla-firm/.

X. PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA

 1. Ceny Usług uwidoczniane na stronie www.kursyautomatyki.pl wyrażane są w złotych polskich i zawierają wszelkie należne cła i podatki.
 2. Akceptowanymi sposobami płatności są:

a) przelew tradycyjny, 

b) pozostałe wyraźnie wskazane w Portalu.

3. Za moment dokonania płatności uważa się moment pozytywnej autoryzacji transakcji przez operatora systemu płatności.

4. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Operatora faktur, faktur proforma, faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Użytkownika

5. Użytkownik otrzymuje dostęp do Usługi płatnej po otrzymaniu przez Operatora potwierdzenia zapłaty ceny.

6. Operatorowi przysługuje możliwość wprowadzenia odpłatności z tytułu poszczególnych Usług lub ich części jak również wprowadzenia nowych, płatnych Usług, w trybie zmiany Regulaminu lub oferty Portalu.

7. Podczas promocji, pod ceną promocyjną Operator wskazuje najniższą cenę z ostatnich 30 dni przed obniżką. 

 1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Usług bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

9. Brak korzystania przez Użytkownika z dostarczonej Treści pomimo możliwości korzystania z niej, nie uprawnia Użytkownika do żądania od Operatora zwrotu ceny za daną Treść (w przypadku, gdy została dostarczona w zamian za zapłatę ceny).

XI. WARUNKI TECHNICZNE- NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z Portalu oraz zawierania umów o świadczenie usług jest:

a) posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych google chrome, mozilla firefox, opera, safari w wersji najnowszej lub w wersji poprzedzającej wersję najnowszą, 

b) aktywny adres e-mail, 

c) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript.

2. Operator nie ma wpływu na koszty, jakie ponosi Użytkownik komunikując się z Operatorem, w tym nie ponosi kosztów połączenia internetowego lub telefonicznego.

3. W przypadku pobrania lub korzystania z oprogramowania Portalu (np. samodzielnego programu, aplikacji lub wtyczki do przeglądarki), Użytkownik wyraża zgodę na pobieranie przez oprogramowanie z serwerów nowych wersji, aktualizacji i dodatkowych funkcji a także instalowanie ich w celu jego usprawnienia, wzbogacenia lub rozwinięcia w inny sposób.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia podczas korzystania przez Użytkownika z Portalu spowodowane nieodpowiednimi narzędziami technicznymi do jego odbioru.

5. W przypadku, gdy aktualizacja lub usunięcie błędu w Portalu lub jego konserwacja oraz aktualizacja będą wymagały ograniczenia możliwości korzystania z Portalu lub zawieszenia jego działania na czas dłuższy niż 24 godziny, wówczas Operator poinformuje o tym Użytkownika z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem. Informacja będzie przekazana drogą mailową lub zamieszczona na Portalu w widocznym miejscu.

6. Operator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej, korzystanie w ramach Portalu z Usług może jednak wiązać się z zagrożeniem po stronie Użytkownika, jako użytkownika Internetu. Ryzyko to może polegać w na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego mającym na celu m.in. szpiegowanie Użytkowania, kradzież lub usuwanie danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu. Do najczęstszych zagrożeń należą:

a)ryzyko instalacji oprogramowania malware, do tzw. sniffingu, czy tzw. robaków internetowych, 

b) ryzyko tzw. phishingu, 

c) narażenie na działanie oprogramowania typu spyware, 

d) próby złamania zabezpieczeń kryptograficznych przekazów w sieciach telekomunikacyjnych, 

e) spam, tj. niezamówiona informacja biznesowa przekazywana najczęściej siecią Internet lub komórkową.

W celu ich uniknięcia Użytkownik powinien korzystać z programu antywirusowego i dokonywać jego systematycznych aktualizacji.

7. Operator informuje, że system informatyczny Portalu może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki Użytkownika dla celów statystycznych, informacyjnych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika, co może jednak skutkować nieprawidłowym działaniem niektórych funkcji serwisów internetowych i systemu.

XII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1.Portal w całości i poszczególne Treści ofererowane przez Operatora, w tym kursy, webinary, poszczególne teksty i grafiki są objęte ochroną prawa własności intelektualnej, stanowią wyłączną własność iAUTOMATYKA s.c. lub odpowiednich licencjodawców. 

2.Uzyskanie prawa dostępu do Portalu i poszczególnych Usług  nie oznacza uzyskania praw autorskich przysługujących względem Treści. Uprawnia do korzystania:

a) w ramach dozwolonego użytku osobistego, w tym do wyświetlania na sprzęcie spełniającym wymogi techniczne wskazane w Regulaminie oraz dokonania wydruku treści, bez prawa ich dalszego rozpowszechniania czy upubliczniania,

b)na podstawie licencji regulujących dozwolony użytek publiczny.

3. Zakazane jest kopiowanie i wykorzystywania całości lub części Portalu i Treści poprzez udostępnianie przez (hyper) linki i linki głębokie, zwielokrotnianie, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie opracowań.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Z uwagi na model bliskiej współpracy w ramach prowadzonych działalności gospodarczych oraz wspólnych przedsięwzięć biznesowych i współdzielenie zasobów, Wspólnicy iAutomatyka s.c. oraz Industry Media Sp. z o.o. ustalili wspólnie cele oraz sposoby przetwarzania danych osobowych na zasadzie współadministrowania w rozumieniu art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zawarli stosowną umowę o współadministrowanie danymi przez oba podmioty, na mocy której są współadministratorami danych Użytkowników, przetwarzanych w ramach świadczenia Usług za pośrednictwem Portalu i korzystania z Portalu.
 2. Administrator przetwarza dane zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne,lecz niezbędne do zawarcia umów o świadczenie usług.
 4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w szczególności w celu świadczenia Usług za pośrednictwem Portalu, w tym zapewnienia należytej jakości Usług, monitorowania i weryfikacji poprawności świadczenia Usług – przez czas ich trwania (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności określa dokument „Polityka prywatności” – dostępny pod adresem: https://kursyautomatyki.pl/polityka-prywatnosci/

XIV. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORA

 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Portalu i Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, przyjętymi zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Przede wszystkim obowiązany jest szanować dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej Operatora oraz osób trzecich. Operator zakazuje dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym wypowiedzi obraźliwych, poniżających, ośmieszających, rasistowskich, wulgaryzmów (również „wykropkowanych”).
 2. Zabronione jest ponadto:

a) wykonywanie jakichkolwiek działań, które mogłyby wyłączyć, przeciążyć lub ograniczyć prawidłowe funkcjonowanie oraz wygląd do Portalu,
b) przesyłanie wirusów i złośliwego oprogramowania innego rodzaju,
c) wyłudzanie danych logowania oraz uzyskiwanie dostępu do Konta należącego do innej osoby,
d) publikowanie nieautoryzowanych komunikatów komercyjnych (np. spamu),
e) zbieranie treści i danych Użytkowników oraz inne formy uzyskiwania dostępu do Portalu z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających, robotów, pająków lub programów kopiujących),
f) dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Portalu.
3. W przypadku, gdy okaże się, że Użytkownik nie spełnia warunków uczestnictwa, zakłóca przebieg i utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z Treści przez innych Użytkowników, Operator zastrzega sobie prawo wykluczenia takiej osoby z dalszego korzystania z Treści, bez zwrotu opłaty, o ile była należna, co nie wyłącza uprawnień Operatora wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności:
a) za niepełne lub błędne podanie danych, w tym adresu e-mail służącego do korzystania z wybranej Usługi, uniemożliwiające korzystanie z niej,
b) niespełnienie przez Użytkownika warunków technicznych wskazanych w Regulaminie,
c) za zdarzenia spowodowane siłą wyższą,
d) za utracone korzyści,
e) za skutki posłużenia się przez osoby nieuprawnione danymi dostępowymi Użytkownika wynikające z niedopełnienia obowiązku zachowania poufności,
f) za skutki korzystania z wiedzy zdobytej w ramach korzystania z Portalu i poszczególnych Treści. Przede wszystkim Operator nie udziela gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, dokładności informacji przekazywanych za pośrednictwem Portalu.
5. Operator nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych danych, nie ponosi również odpowiedzialności za przechowywane dane:
a) jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych,
b) gdy otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych – nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych,
c) gdy uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
6. Operator ma prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do konta lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a) spowodowania lub możliwości spowodowania przez zachowania Użytkownika lub zachowania realizowane za pośrednictwem jego konta przeciążenia serwera lub przeciążenia innych elementów infrastruktury Operatora,
b) wystąpienia prawdopodobieństwa spowodowania awarii przez zachowania Użytkownika lub zachowania realizowane za pośrednictwem jego konta,
c) wystąpienia podejrzenia korzystania przez Użytkownika w sposób naruszający postanowienia Regulaminu.
7. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika następuje na czas niezbędny do wyeliminowania ryzyka wystąpienia zdarzeń opisanych w ust. 6 lit. a-b, a w przypadku opisanym w lit. c, do czasu wyjaśnienia sytuacji.
8. Operator będzie korzystać z uprawnień przewidzianych w ust. 6 lit. a-b jedynie w sytuacjach, gdy konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań dla uniknięcia opisanych w nich sytuacji lub gdy natychmiastowe działania mogą zapobiec ryzyku wystąpienia szkód po stronie Operatora y lub innych Użytkowników. W innych przypadkach Operator najpierw wezwie Użytkownika do zaniechania zachowań, które mogą prowadzić do zdarzeń opisanych w ust. 5 lit. a-b i wyznaczy termin na ich usunięcie, nie dłuższy niż 3 dni, a ze wskazanych uprawnień skorzysta po bezskutecznym upływie tego terminu.
9. W przypadkach zablokowania Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika na podstawie niniejszego paragrafu, Użytkownikowi nie przysługuje, z zastrzeżeniem art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego, żadne odszkodowanie.

XV.PROMOCJA I REKLAMA

 1. Operator zastrzega sobie prawo do dowolnego doboru reklam i ogłoszeń umieszczanych na Portalu z uwzględnieniem w szczególności ich zgodności z charakterem Portalu.
 2. Na podstawie profilowania dokonywanego przez Operatora, Użytkownik może mieć wgląd do różnych reklam i ogłoszeń umieszczanych na Portalu. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Operatora o informację w zakresie przynależności do poszczególnych grup oraz wskazać oczekiwaną przez siebie modyfikację w zakresie tej przynależności

XVI. OPINIE O KURSACH

 1. Weryfikacja opinii publikowanych na stronie https://kursyautomatyki.pl/. Wszystkie opinie publikowane na Portalu pochodzą wyłącznie od użytkowników będącymi Konsumentami, którzy dokonali rejestracji oraz zakupu kursu. Operator zakłada, że krytyka wymaga przeanalizowania i służy ulepszaniu standardów, a do dalszej promocji wykorzystuje opinie pozytywne.

Mechanizm weryfikacji opinii:

A) Użytkownik po dokonaniu rejestracji i zakupu kursu na stronie danego kursu w sekcji opinię, ma możliwość za pomocą przycisku “dodaj opinię” otworzyć okno i dodać opinię wyłącznie o kursie, z którego skorzystał. Operator po wystawieniu przez użytkownika opinii, otrzymuje powiadomienie w panelu administracyjnym, weryfikuje czy dana opinia pochodzi od Konsumenta, który korzystał z kursu i podejmuje decyzje, czy opinia zostanie opublikowana.

b) Screeny z opiniami o kursach pochodzące z mediów społecznościowych umieszczone w social mediach oraz wiadomości e-mail są sprawdzane przez Operatora, w celu ustalenia, czy ich autor jest Użytkownikiem będącym Konsumentem i nabył kurs, co do którego przedstawia opinię. Weryfikacja odbywa się na podstawie imienia i nazwiska, bądź adresu email

d) Każdy może zgłosić Operatorowi – na adres kontakt@kursyautomatyki.pl – opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia Operator w ciągu 14 dni podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.

Profilowanie:

 1. Operator informuje, że system informatyczny Portalu może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki Użytkownika dla celów statystycznych, informacyjnych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika, co może jednak skutkować nieprawidłowym działaniem niektórych funkcji serwisów internetowych i systemu.”

2. Na podstawie profilowania dokonywanego przez Operatora, Użytkownik może mieć wgląd do różnych reklam i ogłoszeń umieszczanych na Portalu. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Administratora o informację w zakresie przynależności do poszczególnych grup oraz wskazać oczekiwaną przez siebie modyfikację w zakresie tej przynależności.

Kontakt z Operatorem:

 1. Kontakt z Operatorem odbywa się poprzez formularz kontaktowy [pkt VIII regulaminu], bądź numery umieszczone na stronie w zakładce KONTAKT

XVII. NIEZGODNOŚĆ USŁUG Z UMOWĄ

 1. Jeżeli Usługa jest niezgodna z umową, Użytkownik będący Konsumentem może żądać doprowadzenia do jej zgodności z umową.
 2. Zgłoszenia niezgodności Usług powinny być dokonywane mailowo na adres kontakt@kursyautomatyki.pl w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, którego dotyczy zgłoszenie, W temacie wiadomości należy wpisać: „Reklamacja”.
 3. W zgłoszeniu w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, opis Usługi, wskazanie przyczyn zgłoszenia.
 4. Operator rozpatruje zgłoszenie dotyczące Usług w terminie 14 dni od ich otrzymania. W przypadku, gdy podane przez Użytkownika dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwróci się do Użytkownika, w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres email podany w zgłoszeniu, a w razie niepodania tego adresu – w formie pisemnej na adres do doręczeń, o ich uzupełnienie w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie skutkować będzie pozostawieniem zgłoszenia bez rozpoznania.
 5. Operator poinformuje Użytkownika o wynikach zgłoszenia z wykorzystaniem danych kontaktowych Użytkownika podanych w Portalu lub zgłoszeniu na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu, a w razie niepodania tego adresu – w formie pisemnej na adres do doręczeń.
 6. Procedura opisana w ust. 1-5 jest procedurą sugerowaną, nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposobów zgłaszania roszczeń dotyczących Usług.
 7. Operator doprowadzi Usługę do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.
 8. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Operator.
 9. Operator może odmówić doprowadzenia Usługi do zgodności z umową, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów po stronie Operatora.
 10. Jeżeli Usługa jest niezgodna z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Przy czym Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli Usługa jest dostarczana w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Usługi z umową jest nieistotny.

XVIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Odstąpienia od umowy o świadczenie Usług można dokonać przy użyciu formularza odstąpienia, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, w jednej z poniżej wskazanych form:

a) przesłania wiadomości e-mail na adres: kontakt@kursyautomatyki.pl,

b) pisemnie na adres: ul. Fabryczna 24/3, 15-483 Białystok.

2. Konsument może odstąpić od umowy na następujących zasadach:

a)bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w Regulaminie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy,

b) poprzez poinformowanie Operatora o odstąpieniu od Umowy w drodze oświadczenia przybierającego dowolną treść pod warunkiem, że będzie jednoznacznie wskazywać wolę odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi. 

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, przy czym decydująca jest data jego nadania.

3. Odstąpienie od Umowy jest skuteczne od chwili doręczenia Operatorowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym:

a) dostarczanie treści cyfrowych nie dostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Operator rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Operator przekazuje Konsumentowi potwierdzenie otrzymania zgody utrwalone na papierze lub za zgodą Konsumenta, na innym trwałym nośniku albo na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej przed rozpoczęciem świadczenia usługi, 

b) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.

5. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej. Użytkownik ma obowiązek powstrzymania się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

XIX. ZMIANY W REGULAMINIE

 1. Operator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych przyczyn:
  a) konieczność zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść lub też w celu dostosowania Regulaminu do orzeczeń oraz wytycznych wydanych przez odpowiedni organ,
  b) zmiany sposobu świadczenia Usług spowodowanej przyczynami technicznymi,
  c) zmiany zakresu lub zasad świadczenia Usług poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Usługobiorcy,
  d) zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu,
  e) przeciwdziałanie nadużyciom przez Usługobiorców,
  f) zmiany warunków korzystania z Portalu, mającej na celu poprawę obsługi Usługobiorców,
  g) konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich w Regulaminie.
  2. Operator poinformuje Usługobiorców o wprowadzonych w Regulaminie zmianach przez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie https://kursyautomatyki.pl/ oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
  3. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. umowy o świadczenie Usługi Newsletter) zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział zawartej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
  4. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przed zmianą Regulaminu przez Operator i Usługobiorcę umów o świadczenie Usług.
  5. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się na zmiany w Regulaminie może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu zawartej z Operatorem umowy. Konto Użytkownika zarejestrowanego zostanie usunięte w terminie 14 dni od daty dostarczenia wypowiedzenia.
  6. Ewentualna zmiana firmy Operatora, siedziby, adresu siedziby, sądu nie stanowi zmiany Regulaminu, będzie notyfikowana poprzez stosowne ogłoszenie na stronie kursyautomatyki.pl.

XX . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Portal jest organizowany z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, według prawa polskiego.
 2. W przypadku uznania za nieskuteczną lub nieważną jakąkolwiek część Regulaminu, w tym Załącznika, pozostała część zachowuje moc obowiązującą.
 3. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora:

a) przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z umowy o świadczenie Usługi i Regulaminu na osobę trzecią, 

b) ustanowić praw na prawach wynikających z zawartej przez strony umowy.

4. Spory wynikłe ze stosowania postanowień Regulaminu Operator i Użytkownik będą rozpatrywać polubownie. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Konsument ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/  Posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. W braku porozumienia Operator i Użytkownik poddadzą spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego miejscowo dla siedziby Operatora. 

5. Kontakt z Operatorem jest możliwy za pomocą:

a) poczty elektronicznej – pod adresem: kontakt@kursyautomatyki.p

b) poczty tradycyjnej – pod adresem: ul. Fabryczna 24/3, 15-483 Białystok

c) telefonu – pod numerem: w dniach poniedziałek – piątek  w godzinach: 8-16

 1. formularza kontaktowego [pkt VIII Regulaminu], 

6. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w siedzibie Operatora i na stronie www  https://kursyautomatyki.pl/regulamin/ z możliwością pobrania lub utrwalenia jego treści.

7. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 1 czerwca 2023 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem

Pouczenie

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawieranej w Portalu dotyczącej Usług bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wskazujących na przypadki, w których prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym  zawarli Państwo umowę.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy powinni Państwo poinformować nas tj. iAutomatyka Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński spółka cywilna ul. Fabryczna 24/3, 15-483 Białystok, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną).

 Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Konsument, który żądał rozpoczęcia wykonywania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy może od niej odstąpić po zgłoszeniu takiego żądania, ale ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Adresat: iAutomatyka Marcin Faszczewski, Rafał Kupiński spółka cywilna ul. Fabryczna 24/3, 15-483 Białystok, adres email ….
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy:

o świadczenie następującej Usługi …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
–  Data zawarcia umowy………………………………………………………..
–  Imię i nazwisko Konsumenta(-ów)………………………………………………………….
–  Adres Konsumenta(-ów)……………………………………………………………………….
–  Podpis Konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)………………………………………………………………………………………..
–  Data………………………………………
(*) Niepotrzebne skreślić.