Regulamin

REGULAMIN PORTALU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Rafał Kupiński i Marcin Faszczewski, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki prawa cywilnego pod nazwą iAutomatyka Rafał Kupiński, Marcin Faszczewski z siedzibą w Białymstoku, ul. Fabryczna 24/3, NIP: 5423265091, Regon: 366263405, e-mail: kontakt@kursyautomatyki.pl, zwani dalej łącznie „Organizatorem”, oświadczają, iż za pośrednictwem tego Portalu udzielają sublicencji na korzystanie z kursów on-line związanych z automatyką przemysłową, robotyką, elektryką, i innymi, pokrewnymi powyższym dziedzinami wiedzy i techniki.

1.2. Kursy dostępne na Portalu przeznaczone są dla użytkowników mających wiedzę i doświadczenie w powyższych dziedzinach, przyjmujących odpowiedzialność za skutki wynikające z prób powtarzania ćwiczeń z kursów.

1.3. Portal działa na czas nieokreślony, tj. do jego zamknięcia przez Organizatora.

1.4. Portal jest organizowany z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, według prawa polskiego.

1.5. Głównym celem działania Portalu jest sprzedaż sublicencji do odtwarzania materiałów video i materiałów w formie tekstu zawierających materiały informacyjne, instruktażowe, edukacyjne lub szkoleniowe z zakresów podanych w pkt. 1.1., zwane dalej łącznie ,,Kursami”.

1.6. Organizator jest sprzedawcą sublicencji do Kursów i posiada do nich autorskie prawa majątkowe, nie ponosząc odpowiedzialności za ich treść, poprawność techniczną, kompletność, skutki zastosowania się lub próby powtórzenia przez korzystających z Kursów, tj. korzystający z nich czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, do wybranych przez siebie celów.

1.7. Sublicencje na Kursy sprzedawane są aktualnych cenach określanych przez Organizatora, dostępnych na Portalu. Korzystający z Kursu otrzymuje dostęp do niego po otrzymaniu przez Organizatora potwierdzenia zapłaty ceny za sublicencję do wybranego Kursu.

1.8. Ceny za sublicencje na Kursy są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażane w złotych polskich.

II. TERMINY UŻYTE W REGULAMINIE

Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (,,osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,

Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,

Administrator – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,

Współadministrator – administrator, który ustala cele i sposoby przetwarzania wspólnie z innym administratorem, w drodze wspólnych uzgodnień,

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

III. Ochrona danych osobowych

Z uwagi na model bliskiej współpracy w ramach prowadzonych działalności gospodarczych oraz wspólnych przedsięwzięć biznesowych i współdzielenie zasobów, Wspólnicy iAutomatyka s.c. oraz Industry Media Sp. z o.o. ustalili wspólnie cele oraz sposoby przetwarzania danych osobowych na zasadzie współadministrowania w rozumieniu art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zawarły stosowną umowę o współadministrowanie danymi przez oba podmioty, na mocy której są Współadministratorami danych. W związku z tym, realizując obowiązek wynikający z treści art. 13 RODO, informują, że:

1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:

 • Marcin Faszczewski i Rafał Kupiński – Wspólnicy iAutomatyka s.c. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 24/3, 15-483 Białystok, NIP 542-326-50-91 oraz
 • Industry Media Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 24/3, 15-483 Białystok, NIP 5423390229, KRS 0000821065.

Ze Współadministratorami można kontaktować się przez adresy mailowe: rodo@kursyautomatyki.pl i rodo@iautomatyka.pl oraz listownie na adres siedziby, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO. Zasadnicza treść wspólnych uzgodnień Współadministratorów dostępna jest na ich stronach internetowych, a także może być udostępniana na wniosek zgłoszony przez podmiot danych.

2. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w każdorazowo określonych celach, w tym w celu: założenia konta Użytkownika, wyrażenia zgody na powiadomienia, zapisania się do bazy adresatów informacji branżowych i handlowych, kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej i formularzy kontaktowych, pozostawania w naszej bazie klientów, zapisu i uczestnictwa w kursie, bezpłatnym Webinarze, wzięcia udziału w konkursie, realizacji aktywności na naszych kontach na portalach społecznościowych (np. opinie, komentarze), rozstrzygania ewentualnych reklamacji.

3. Adekwatnie do celu, przetwarzanie Państwa danych osobowych może odbywać się na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. obowiązki księgowo-rachunkowe),
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

4. Dokładamy starań, by przechowywać Państwa dane wyłącznie przez okres, kiedy są one potrzebne do realizacji celu lub realizacji obowiązków nałożonych na Współadministratorów. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały one zebrane i okres wynikający z przepisów prawa (m.in. okres przechowywania dokumentacji dotyczącej kursów, dokumentacji księgowej), natomiast dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej wycofania (np. gdy prosimy o zgodę na pozostawanie w naszej bazie klientów). Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie (rodo@kursyautomatyki.pl i rodo@iautomatyka.pl). Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa albo wyrażona zgoda. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

5. Do danych osobowych przetwarzanych przez Współadministratorów mają bezpośredni dostęp upoważnieni pracownicy, współpracownicy i zleceniobiorcy Współadministratorów oraz uprawnione i upoważnione osoby zajmujące się obsługą Portalu, jak również podmioty, którym Współadministratorzy powierzają przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na mocy art. 28 RODO (np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom oprogramowania). Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane komercyjnie innym podmiotom. Dane osobowe mogą być udostępniane m.in. organom państwa na mocy przepisów prawa, lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane przez naszych usługodawców, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz realizacji zamówień. Dokładamy najwyższych starań, by podmioty, którym udostępniamy dane osobowe, gwarantowały stosowanie środków ochrony adekwatnych do obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych, zapewniając w ten sposób wysokie standardy i bezpieczeństwo. Podmioty zostały wymienione w treści Polityki prywatności.

6. O ile nie wyłączają tego przepisy prawa oraz spełnione zostaną przesłanki określone w RODO:

 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania i uzupełnienia.
 • Przetwarzanie Państwa danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, jak również ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile spełnione będą wymagane przesłanki.
 • Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem .
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Przysługuje Państwu prawo przenoszenia danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa.
 • Przysługuje Państwu również prawo usunięcia danych, o ile wystąpią przesłanki zawarte w treści art. 17 RODO i z uwzględnieniem przepisów szczególnych.

7. Pani/Pana dane osobowe nie są świadomie i intencjonalnie przekazywane przez Współadministratorów do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Współadministratorzy zaznaczają, że korzystają z technologii dostarczanych przez podmioty mogące znajdować się i prowadzić działalność poza EOG. Współadministratorzy w miarę posiadanych możliwości i pozycji na rynku, dokładają najwyższych starań, by współpracować z wyłącznie tymi zagranicznymi kontrahentami, którzy dbają o należyty poziom bezpieczeństwa danych w oferowanych usługach, jednakże nie mają wpływu na ryzyko i zapewnianie odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO. Współadministratorzy traktują podanie danych jako akceptację korzystania z usług podmiotów spoza EOG i zgodę na przetwarzanie. Dane nie służą też zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu jeśli nie wyrażono na nie zgody.

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niejednokrotnie może warunkować spełnienie celu np. realizację usługi.

9. Szerszy zakres informacji o przetwarzaniu danych osobowych ujęty został w Polityce prywatności.

IV. REJESTRACJA NA PORTALU

2.1. Sublicencje na Kursy mogą nabywać osoby fizyczne (konsument, przedsiębiorca a od dnia 1 stycznia 2021 r. osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), które zarejestrują się na Portalu zakładając swoje unikalne konto, i zaakceptują warunki korzystania z Portalu.

2.2. Uczestnik zakładając swoje unikalne konto na Portalu podaje: imię, nazwę użytkownika, adres e-mail, a także świadomie, odrębnie wyrażone przez niego zgody niezbędne do świadczenia usług przez Organizatora, wymagane w danym czasie.

2.3. Organizator zastrzega sobie prawo niezarejestrowania na Portalu lub wykluczenia z niego osób, które: podały nieprawdziwe lub niekompletne dane, co uniemożliwia świadczenie na ich rzecz usług; lub które nie wywiązują się ze zobowiązań wobec Organizatora; lub naruszają zasady korzystania z Portalu.

2.4. Po dokonaniu pełnej rejestracji na Portalu, o której mowa w pkt. 2.1. – 2.3., generowane jest indywidualne konto Uczestnika, który może korzystać ze wszystkich funkcjonalności Portalu, zaś Organizator wyśle do Uczestnika wiadomość pocztą elektroniczną (e-mail) na podany przez Uczestnika adres e-mail, potwierdzający zawarcie umowy na odległość o treści odpowiadającej niniejszemu Regulaminowi Portalu.

2.5. W e-mailu, o którym mowa w pkt. 2.4., znajdować się będą informacje przydatne w korzystaniu z Portalu, tj. w szczególności: link do logowania, inne, oferowane w danym czasie przez Organizatora.

2.6. Uczestnik ma dostęp do swojego konta w oparciu o login (adres e-mail) i hasło, na które zostało one aktywowane. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania w poufności tych danych oraz zabezpieczenia ich przed dostępem osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki posłużenia się przez osoby nieuprawnione danymi Uczestnika wynikające z niedopełnienia obowiązku zachowania poufności zgodnie ze zdaniem poprzedzającym.

2.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika podczas aktywacji konta na Portalu błędnych lub niepełnych danych.

2.8. Uczestnik może w każdym czasie dokonać zmiany hasła w taki sposób, że podając obecne hasło wprowadza nowe hasło, zatwierdzając taką zmianę nowym hasłem.

2.9. Jeżeli Uczestnik zapomniał hasła do konta, może skorzystać z opcji „Zapomniałem/am hasło” znajdującej się na stronie logowania. W takim wypadku podaje adres e-mail, na które wysyłany jest przez Organizatora link do zmiany hasła na nowe.

2.10. Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych oraz innych komunikatów związanych z działaniem Portalu (tj. np. o promocjach, wydarzeniach, zaproszeniach do badań, wysłaniu ankiet, inne).

V. ZASADY NABYWANIA SUBLICENCJI

3.1. W przypadku, jeżeli Uczestnik ma wolę kupna sublicencji do Kursu lub dołączeniu na Kurs bezpłatny z wykazu dostępnego na odpowiedniej podstronie Portalu, wybiera opcję zakupu sublicencji lub dołączenia do niego i postępuje zgodnie z kolejnymi etapami zmierzającymi do zawarcia umowy o sublicencję z Organizatorem, i zapłaty za nią lub odpowiednio jeśli mowa o Kursach bezpłatnych, zapisu do wiadomości e-mail czyli Newslettera (jeśli Użytkownik chce dołączyć do kursu bezpłatnego jest zobowiązany zapisać się uprzednio do Newslettera).

3.2. Płatność można dokonać poprzez Przelewy24 lub kartę płatniczą. W przypadku wyboru formy płatności Przelewy24, płatność obsługiwana jest przez operatora – DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań NIP 781-173-38-52, REGON 634509164. W przypadku wyboru formy płatności kartami płatniczymi, płatność jest obsługiwana przez operatora PayPro S.A., ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068.

3.3. Po dokonaniu zapłaty całej ceny za sublicencję, Organizator udostępnia Uczestnikowi wybrany i zakupiony przez niego kurs na portalu po zalogowaniu się na swoje konto. Również po dołączeniu do Kursu Bezpłatnego po uprzednim zapisaniu się do Newslettera, Organizator udostępnia Uczestnikowi wybrany przez niego kurs bezpłatny na portalu po zalogowaniu się na swoje konto.

3.4. Zawierając umowę kupna sublicencji do danego Kursu zgodnie z pkt. 3.1. i 3.2. wyżej, Organizator udziela Uczestnikowi:

 1. a) niewyłącznej,
 2. b) nieprzenoszonej,
 3. c) odpłatnej,
 4. d) nieograniczonej terytorialnie,
 5. e) na czas działania Portalu bądź na czas na jaki dany kurs zostaje udostępniony w zależności od informacji zawartej przy danym kursie,

sublicencji na korzystanie z danego Kursu.

3.5. Dołączając do kursu bezpłatnego Organizator udziela Uczestnikowi:

 1. a) niewyłącznej,
 2. b) nieprzenoszonej,
 3. c) nieodpłatnej,
 4. d) nieograniczonej terytorialnie,
 5. e) na czas minimum 3 miesięcy,

sublicencji na korzystanie z danego Kursu.

VI. NEWSLETTER

4.1. Każdy użytkownik portalu może zapisać się do Newslettera (otrzymywanie wiadomości e-mail) na portalu.

4.2. Można zapisać się na otrzymywanie wiadomości e-mail w kilku miejscach na portalu. m.in. przy zapisie na bezpłatny kurs, przy zapisie na uczestnictwo w Webinarze, przy formularzach dostępnych na Landing Page’ach odnoście świadczonych usług przez Administratora oraz na formularzach dedykowanych do zapisu do Newslettera na portalu.

4.3. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przy zapisie na otrzymywanie wiadomości e-mail (Newsletter) dostępne jest w polityce prywatności pod adresem: https://kursyautomatyki.pl/polityka-prywatnosci/.

VII. UCZESTNICTWO W WEBINARZE

4.1. Każdy użytkownik portalu może zapisać się i uczestniczyć w Webinarze jeśli zostały wolne miejsca (w razie gdyby Webinar miał ograniczoną ilość miejsc dla uczestników).

4.2. Administrator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia użytkownika do Webinaru jeśli narusza on regulamin lub interes Administratora i działa na jego niekorzyść.

4.3. Aby zapisać i uczestniczyć w Webinarze trzeba uprzednio wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości e -mail (Newsletter) co wiąże się z z zapisem do Newslettera.

4.4. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przy zapisie i chęci uczestniczenia w Webinarze dostępne jest w polityce prywatności pod adresem: https://kursyautomatyki.pl/polityka-prywatnosci/.

VIII.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

46.1. Reklamacje co do działania Portalu lub Kursów powinny być zgłaszane mailowo na adres kontakt@kursyautomatyki.pl w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.

6.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom. W zakresie usługi świadczonych w ramach Portalu, Organizator ponosi odpowiedzialność do wartości wynagrodzenia otrzymanego za sublicencje sprzedane reklamującemu Uczestnikowi.

6.3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres email podany przy rejestracji na Portalu, opis i wskazanie przyczyn reklamacji.

6.4. Dokonanie reklamacji niespełniającej wymagań art. 4.1. – 4.3. nie pozbawia Uczestnika prawa dochodzenia swoich roszczeń na zasadach ogólnych, wynikających z obowiązujących przepisów.

6.5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów.

6.6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

6.7. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony pocztą elektroniczną. Uczestnikowi, który nie zgadza się z decyzją Organizatora w sprawie reklamacji, przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.

IX. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

7.1. W ramach Portalu Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak:

 1. udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Portalu;
 2. umożliwianie Uczestnikom rejestrowania się na Portalu za pośrednictwem jego strony internetowej;
 3. prowadzenie i udostępnianie indywidualnych kont Uczestników na Portalu;
 4. umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami za pośrednictwem poczty elektronicznej, na znane Stronom adresy tej poczty,
 5. możliwość kupna sublicencji na Kursy.

7.2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (zwana dalej ,,Umową”) zostaje zawarta z chwilą aktywacji przez Uczestnika konta na Portalu.

7.3. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Portalu i osiągania jego celów biznesowych.

7.4. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony, przy czym:

 1. Uczestnik, będący konsumentem, a także od dnia 1 stycznia 2021r. osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Portalu, nadając do Organizatora oświadczenie w tym zakresie na załączonym druku formularza – załącznik nr 1 do Regulaminu. Organizator zamyka konto takiego Uczestnika do 14 dni roboczych po otrzymaniu kompletnego formularza i weryfikacji danych Uczestnika,
 2. Uczestnik, będący konsumentem, a także od dnia 1 stycznia 2021r. osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może w terminie 14 dni od zawarcia umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny; oświadczenie o odstąpieniu Uczestnik może złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Uczestnik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy również w innej formie.

7.5. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie przez Uczestnika dostępu do Internetu, przeglądarki internetowej i innych niezbędnych urządzeń do łączenia się z Internetem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia z korzystania przez Uczestnika z Portalu spowodowane nieodpowiednimi narzędziami technicznymi do jego odbioru.

7.6. Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem strony internetowej Portalu treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających, itp.

7.7. Korzystanie z usług elektronicznych na Portalu może wiązać się z zagrożeniem po stronie Uczestnika, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp.

7.8. W celu uniknięcia zagrożeń, o których mowa w ust. 5.7 powyżej, Uczestnik powinien zaopatrzyć się w sprzęt, który wykorzystuje przy podłączaniu się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.

7.9. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej.

7.10. Organizator informuje, że system informatyczny Portalu może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych, informacyjnych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika, co może skutkować nieprawidłowym działaniem niektórych funkcji serwisów internetowych i systemu.

7.11. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.12. W załączniku nr 2 do Regulaminu Organizator podaje informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.

X. ZAKOŃCZENIE DZIAŁANIA PORTALU I ZMIANY REGULAMINU

8.1. Organizator może w każdym czasie zakończyć działanie Portalu i wypowiedzieć umowę zawartą z Uczestnikiem, zapewniając odpowiedni termin na realizację praw Uczestników wynikających z niniejszego Regulaminu. Zakończenie działania Portalu może nastąpić w przypadkach: zmiany planów biznesowych Organizatora, lub braku oczekiwanych rezultatów, lub zbyt małej liczby Uczestników, lub nadmiernych kosztów funkcjonowania, lub nierentowności działalności komercyjnej prowadzonej za pośrednictwem Portalu.

8.2. Ponadto Organizator może rozwiązać umowę z danym Uczestnikiem za zachowaniem 14-dniowego dniowego okresu wypowiedzenia, albo bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu i zawartych umów sublicencyjnych do Kursów.

8.3. O zakończeniu działania Portalu i tym samym wypowiedzeniu umowy Organizator poinformuje Uczestnika z co  najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Każdy Uczestnik mający konto na Portalu zostanie poinformowany o jego zakończeniu za pomocą informacji e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika.

8.4. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu, przy czym o każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Uczestnika z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem e-mail. Zmiany mogą następować w szczególności, w celu zwiększenia atrakcyjności działania Portalu dla Uczestników, a także gdy zmiana Regulaminu będzie wymagana na skutek zmiany obowiązujących przepisów prawa. Każda zmiana Regulaminu  będzie sygnalizowana Uczestnikowi z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości nadanej pocztą elektroniczną na adres podany przez Uczestnika. W przypadku, jeżeli Uczestnik nie zgadza się na zmiany Regulaminu i w działaniu Portalu, może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu zawartej z Organizatorem Umowy, za 7-dniowym wypowiedzeniem.

XI. DANE OSOBOWE

Dane Uczestników korzystających z Portalu będą zbierane i przetwarzane na zasadach określonych w Polityce prywatności Organizatora, dostępnej pod adresem: https://kursyautomatyki.pl/polityka-prywatnosci/

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w siedzibie Organizatora i na stronie www https://kursyautomatyki.pl/regulamin/ z możliwością pobrania lub wydrukowania.

10.2. Zasady działania Portalu określa w sposób wiążący i pełny Regulamin. Materiały promocyjno-reklamowe mają charakter pomocniczy i informacyjny.

10.3. Organizator nie ma wpływu na koszty, jakie ponosi Uczestnik komunikując się z Organizatorem; co do zasady są to koszty połączenia internetowego lub telefonicznego ponoszonego przez Uczestnika wg warunków, na jakich korzysta z sieci Internet lub telefonu.

10.4.Organizator informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, tj. Uczestnik może skorzystać z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, działających na podstawie – w szczególności – art. 37 – 46 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Aby uzyskać kontakt do właściwego miejscowo rzecznika konsumenta, można zasięgnąć informacji we właściwym sobie urzędzie miasta (lub gminy), lub wpisać w wyszukiwarce internetowej hasło: ,,rzecznik konsumentów xx”, gdzie pod ,,xx” należy podstawić miasto lub gminę, w której znajduje się konsument.

10.5. Organizator oświadcza, iż zawierając umowy na odległość udziela informacji zawartych w Regulaminie w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość – tj. zamieszczając na stronie internetowej, w sposób czytelny i wyrażony prostym językiem.

10.6. Organizator w Regulaminie i przed zawarciem umowy z Uczestnikiem udzielił mu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z Portalu, w tym potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących Kursów. Organizator informuje, iż nie ma dodatkowych dokumentów, instrukcji ani wyjaśnień dotyczących korzystania z Kursów do wydania łącznie z nimi.

10.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z korzystania z Portalu Uczestnika, który w sposób istotny narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, co nie wyłącza uprawnień Uczestnika wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.

10.8. Organizator nie wyraża zgody na rozstrzyganie sporów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

 

 

Załącznik nr 1 Regulaminu Portalu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–      Adresat: …

–      Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa na stronie internetowej www…

–      Imię i nazwisko konsumenta(-ów)/osoby fizycznej, do której na podstawie art. 3855 k.c. stosuje się przepisy dotyczące konsumenta: ……………………………………………………….

–      Adres e-mail konsumenta/osoby fizycznej, do której na podstawie art. 3855 k.c. stosuje się przepisy dotyczące konsumenta:

–      Podpis konsumenta(-ów)/osoby fizycznej, do której na podstawie art. 3855 k.c. stosuje się przepisy dotyczące konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
…………………………………………………………………………………………..…

–      Data: ………………………………………………………………………………………..

 

Załącznik nr 2 Regulaminu Portalu

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

Wykaz najczęstszych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną:

 1. próby złamania zabezpieczeń kryptograficznych przekazów w sieciach telekomunikacyjnych,
 2. ryzyko instalacji programów do tzw. sniffingu,
 3. zagrożenie z tytułu piractwa komputerowego,
 4. ryzyko otrzymywania spamu, tj. niezamówionej informacji biznesowej przekazywanej najczęściej siecią Internet lub komórkową,
 5. narażenie na działanie oprogramowania typu spyware,
 6. ryzyko instalacji oprogramowania malware,
 7. ryzyko tzw. phishingu,
 8. ryzyko instalacji tzw. robaków internetowych.